นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ – ตั้งแต่ 2107

Pluk | ความเป็นไปได้ของคุณ | ความคิดสร้างสรรค์ | เชกสเปียร์ | ติดต่อ


Ode to the Inspired


For creativity that pays, take heed— Trust Pluk to solve all thine creative need.


Lord, how creative these mortals be.
-Midsummer Night’s Puck (sort of), not to be confused with Pluk

Forsooth! The solution I have for thee,
A force to combat dreariness and woe—
Pluk’s finest product: Creativity,
In the perfect dose to make it just so.

‘Tis that flash of a fresh concept, the spark
Illuminating all to jaded eyes,
And maketh thence those around say “Hark!”
In this idea trade, Pluk doth specialize.

So bring us thy logo, or a blank page,
Thine plan for an app, sound, or video—
If indeed, all the world is but a stage,
To Pluk’s performances the crowds doth go.

For creativity that pays, take heed—
Trust Pluk to solve all thine creative need.


แปลภาษา

จาก [ตรวจพบ ซ็อนเน็ตเกี่ยวกับเช็กสเปียร์] เป็น [ภาษาอังกฤษ]Pluk | ความเป็นไปได้ของคุณ | ความคิดสร้างสรรค์ | เชกสเปียร์ | ติดต่อ


© 2534–2567 Pluk สงวนลิขสิทธิ์